Keychron V3 Keycap Size

Below is the Keychron V3 Keycap Size.

Keychron V3 Keycap Size