Keychron V8 Keycap Size

Below is the Keychron V8 / V8 Max Keycap Size.

 Keychron V8 Keycap Size